Nov obrazec NF–NarNesrece – Izjava o izpolnjevanju pogojev do pomoči za samozaposlene

V skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) je z današnjim dnem (21. 9. 2023) na eDavkih na voljo izjava za izplačilo pomoči za samozaposlene zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 (obrazec NF-NarNesrece). Upravičenec do pomoči je zavezanec  (samozaposleni, družbenik in kmet), ki je opravljal dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona, z upadom prihodkov iz dejavnosti zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023 za najmanj 25 % v letu 2023 glede na leto 2022.

Zavezanec na dan oddaje izjave ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v višini več kot 50 evrov in mora imeti predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge, sicer do izplačila ni upravičen.

Izjavo za izplačilo je potrebno oddati za vsak mesec posebej. Za izplačilo pomoči za vseh 5 mesecev (avgust, september, oktober, november in december), mora biti vloženih 5 izjav. Izjava se lahko vloži za pretekli mesec oziroma za že pretekle mesece, skrajni rok za vložitev izjav pa je 31.1.2024.

Podrobnejše informacije so dostopne na naslednji povezavi (Denarna pomoč za samozaposlene | GOV.SI) in med Pogostimi vprašanji in odgovori na temo poplav v avgustu 2023, ki so objavljeni na spletnih straneh Finančne uprave RS.