Zavezancem za izvedbo pobota preveč plačanih davkov ni potrebno predložiti vloge

Upoštevajoč zgornje pojasnilo, zavezancem torej v primeru obveznosti iz naslova preplačila davkov ni potrebno podajati posebnih vlog za izvedbo pobota, saj davčni organ pobot izvede po uradni dolžnosti. Pri tem pojasnjujemo, da ne glede na dejanski datum izvedbe (knjiženja) pobota, zamudne obresti prenehajo teči z dnem steka pogojev za pobot. Prav tako so obveznosti za vračilo, tudi če pobot še ni bil izveden, upoštevane pri izračunu dolga v postopku izdaje potrdil in razkritij.