Poročanje podatkov za odmero dohodnine za leto 2023

Izplačevalci dohodkov ste morali davčnemu organu v skladu s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev do 31. 12. 2023 posredovati podatke o uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki so jih med letom upoštevali pri zavezancu za dohodnino pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka po 105. členu Zakona o dohodnini –  ZDoh-2, pod pogoji iz tretjega odstavka 127. člena in drugega odstavka 131. člena ZDoh-2. Če tega še niste storili, boste lahko oddali podatke še do konca meseca januarja. Izplačevalci oddajo podatke po sistemu eDavki (https://edavki.durs.si/) v datoteki VIRVDC.DAT.

Pri  morebitni ponovni, naknadni oddaji popravkov oz. dodatnih podatkov opozarjamo, da je potrebno posredovati celotne (tudi že predhodno posredovane) podatke in ne zgolj popravke oz. dodatne podatke, saj sicer s popravki oziroma dodatnimi podatki nadomestite vse prvotno posredovane podatke. V primeru, da izplačevalci tega ne storijo, davčni organ ne more izdati pravilnega in popolnega informativnega izračuna dohodnine, zavezanci za dohodnino pa morajo posledično vlagati ugovore zoper informativni izračuna dohodnine, kar predstavlja dodatno delo in stroške tako za davčne zavezance kot za davčni organ.

Poročanje o izplačanih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine po ZDoh-2

(HUMANITARNE ORGANIZACIJE, INVALIDSKE ORGANIZACIJE, DOBRODELNE USTANOVE, OBČINE IN DRUGI IZPLAČEVALCI NE POZABITE NA POROČANJE O NEOBDAVČENIH DOHODKIH)

V skladu s 337. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2  morajo izplačevalci do 31. 1. 2024 poročati tudi o dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine po določilih Zakonu o dohodnini –  ZDoh-2.  Poročati ni treba le o neobdavčenih dohodkih, danih v naravi (nedenarni dohodki). Vrsta, oblika in način dajanja podatkov je določena s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine.  Izplačevalci, ki izplačujejo dohodke, ki so oproščeni plačila dohodnine po 20. do 25. ter od 27. do 32. člena ZDoh-2 poročajo za posameznega zavezanca v datoteki VIROPR.DAT. Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti po sistemu eDavki (https://edavki.durs.si/).

Posebej izpostavljamo, da je treba poročati tudi o izplačilih pomoči za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Primeroma:

  • pod oznako vrste dohodka 8042 se poroča o pomočeh, ki jih socialno ali drugače ogroženim osebam izplačajo organizacije, ki imajo status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in invalidske organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju invalidskega varstva,
  • pod oznako vrste dohodka 8043 se poroča o pomočeh, ki jih pomoči potrebnim osebam izplačajo dobrodelne ustanove, katerih ustanovitev in poslovanje je v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
  • pod oznako vrste dohodka 8051 se poroča (občine) o denarnih pomočeh, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče v skladu s posebnimi predpisi, …

Poročanje o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine po ZDoh-2

Kot je bilo že dne 1. 12. 2023 objavljeno na spletni strani FURS-a, je v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2023 uvedeno poročanje o izplačilih  dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine. Izplačevalci morajo za leto 2023 (prvič v letu 2024) do 31. 1. 2024 poročati o izplačilih teh dohodkov v datoteki VIRDOH.DAT – Podatki o dohodkih, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine. Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti po sistemu eDavki (https://edavki.durs.si/).

Poročanje o izplačanih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine po 19. členu ZIUOPZP

Ponovno izpostavljamo, da morajo prostovoljna gasilska društva, ki delujejo v občinah, ki so bile prizadete zaradi poplav in plazov 2023, najkasneje do 31. 1. 2024 posredovati podatke o izplačanih dohodkih, v obdobju od 4. avgusta 2023 do 31. decembra 2023, ki so oproščeni plačila dohodnine in so bili izplačani v obliki izredne pomoči na podlagi interventne zakonodaje, natančneje na podlagi 19. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Obvestilo z navodilom je bilo že objavljeno na spletni strani FURS-a dne 20. 12. 2023.