Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU (obutev)

Pojasnjevalne opombe KN k tarifni podštevilki 6404 11 00 se spremenijo tako, da se sedanji tretji odstavek črta in nadomesti z novimi pojasnjevalnimi opombami, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C/2023/610).

Spremembe pojasnjevalnih opomb KN so objavljene na spletni strani FURS.