Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobno prodajne cene cigaret, dne 19. 7. 2022

Zaradi navedenega  osebe, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, evidentirajo količino drobno rezanega tobaka in cigaret, ki jih imajo na zalogi na dan pred zvišanjem, ter obračunajo razliko trošarine. Podatke o zalogi drobno rezanega tobaka in cigaret predložijo davčnemu organu najpozneje 15. dan po zvišanju trošarine ali drobnoprodajne cene na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« (Obračun TRO-RAZ), ki je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu.

Trošarina se plača, če je znesek trošarine iz obračuna višji od 10 evrov.

V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se bodo 19. 7. 2022 zvišale cene cigaret navedenih v Obračunu razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete, z dne 18. 7. 2022 (v nadaljevanju Obračun TRO-RAZ, z dne 18. 7. 2022), ki se nahaja v prilogi tega obvestila. Razpredelnica s staro in novo DPC cigaret (Seznam drobnoprodajnih cen cigaret) se nahaja na spletni strani FURS.

Glede na navedeno, morajo zavezanci evidentirati količino omenjenih cigaret, ki jih imajo na zalogi, na Obračunu TRO-RAZ na dan 18. 7. 2022. Ustrezno izpolnjen Obračun TRO-RAZ se pristojnemu finančnemu uradu predloži do 2. 8. 2022. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je višji od 10 evrov, je potrebno poravnati do 16. 9. 2022. Plačilo se izvrši v dobro podračuna št. SI5601100-8881000030 – prehodni davčni podračun (PDP) države. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19 v obliki: oznaka modela 19, sklic (davčna številka plačnika – 29009).

Obračun TRO-RAZ se predloži FURS po elektronski poti preko informacijskega sistema E-TROD. Dostop do IS E-TROD je urejen preko portala e-Davki.

Za pomoč pri predložitvi in izpolnitvi Obračuna TRO-RAZ preko informacijskega sistema E-TROD prilagamo pripomoček in navodila, ki se nahajajo v prilogi tega obvestila, ter so na voljo tudi v okviru komponente »Obvestila« v informacijskem sistemu E-TROD.

Pripomoček za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

Uporabniška navodila – priročnik TRO-RAZ