Informacija uvoznikom o potrebni registraciji oz. ureditvi dostopa v Prehodni register EU CBAM (Portal CBAM) za namene poročanja

Z Uredbo 2023/956 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. maja 2023 (v nadaljevanju: Uredba 2023/956/EU) je bil vzpostavljen mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM) za obravnavanje emisij toplogrednih plinov, vgrajenih v blagu, navedenem v prilogi I k tej uredbi. Finančna uprava Republike Slovenije je bila z dnem 5. december 2023 imenovana za Nacionalni pristojni organ za izvajanje mehanizma CBAM.

Vse uvoznike blaga CBAM (cement, železo in jeklo, aluminij, električna energija, gnojila in vodik), ki so od 1. oktobra 2023 dalje uvozili ali nameravajo uvoziti blago CBAM na carinsko območje Unije, pozivamo k registraciji v Portal CBAM. Uvoznik lahko pooblasti posrednega carinskega zastopnika, da prevzame obveznosti poročanja. Navodila in postopek za registracijo se nahajajo na spletni strani e-Carina pod »Evropske aplikacije«. Uvoznikom CBAM blaga je na voljo tudi testno okolje Portala CBAM, preko katerega se lahko seznanijo z njegovo uporabo.

Podrobnejša pravila glede obveznosti poročanja CBAM v prehodnem obdobju določa Izvedbena uredba 2023/1773/EU. Prehodno obdobje za uveljavitev mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah velja od 1. oktobra 2023 do 31. decembra 2025. V času veljave prehodnega obdobja ni omejitev pri uvozu blaga CBAM, treba pa je v Portal CBAM poročati o vgrajenih emisijah v blagu. Seznam blaga po tarifnih oznakah, na katerega se nanašajo ukrepi mehanizma CBAM, je naveden v Prilogi 1 Uredbe 2023/956/EU. Poročila se vlaga za vsako četrtletje, v katerem je prišlo do uvoza blaga CBAM, rok za vložitev prvega poročila za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2023 je 31. januar 2024. Obveznost poročanja ne velja za blago CBAM, katerega realna vrednost na pošiljko ne presega 150 eur (velja vrednost blaga CBAM v pošiljki in ne skupna vrednost pošiljke, v kolikor pošiljka vsebuje še blago, ki ni CBAM blago).

Oseba, ki se registrira v Prehodni register CBAM (»poročajoči deklarant«):

  • uvoznik, ki vloži carinsko deklaracijo za sprostitev blaga v prosti promet (vključno s sprostitvijo blaga v prost promet s plačila DDV oproščeno dobavo v drugo državo članico – CP42) v svojem imenu in za svoj račun; oziroma uvoznik v imenu in za račun katerega je carinska deklaracija vložena (obveznost velja tudi za imetnika dovoljenja za vpis v evidence deklaranta);
  • posredni carinski zastopnik, imenovan v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 952/2013, ki vloži carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet v svojem imenu, vendar za tuj račun, kadar ima uvoznik sedež zunaj Unije ali
  • posredni carinski zastopnik, imenovan v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 952/2013, ki vloži carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet v svojem imenu, vendar za tuj račun ter se strinja z obveznostmi poročanja v skladu s členom 32 Uredbe (EU) 2023/956.

V Prehodni register CBAM se registrira oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki bo dejansko vlagala poročila CBAM. V kolikor uvoznik sodeluje z več posrednimi carinskimi zastopniki, in se ti strinjajo z izpolnjevanjem obveznosti poročanja za uvoznika, lahko vsak posredni carinski uvoznik poroča za svoj del blaga, za katerega predloži carinsko deklaracijo. Posredni carinski zastopnik, ki bo zastopal uvoznike za izpolnjevanje obveznosti poročanja, lahko zastopa več uvoznikov in za njih skupaj vloži eno poročilo.

Za vsebinska vprašanja glede izpolnjevanja obveznosti CBAM, se lahko obrnete na e-naslov cbam.fu(at)gov.si, za tehnično pomoč na: Sektor za centralno pomoč uporabnikom sd.fu(at)gov.si, tel.: 05 297 68 00.

Na spletni strani Evropske komisije o mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah, so objavljene vse informacije o CBAM, ki se tudi redno posodabljajo. Za ogled so na voljo webinarji po posameznih sektorjih blaga CBAM in prikaz izpolnjevanja poročila CBAM (spletno izobraževanje: Info Session CBAM Declarant Portal) skupaj za cement in aluminij, gnojila in električno energijo ter vodik in železo&jeklo.  Odgovori na pogosta vprašanja se nahajajo v objavljenem dokumentu Questions and Answers: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), ki se prav tako nahaja na spletni strani Komisije.