Podružnica in izkazovanje DDV od uvoza v obračunu DDV

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 v šestem odstavku 77. člena določa, da se pri uvozu blaga DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev, razen če je kot plačnik DDV določen davčni zavezanec, ki je prejemnik blaga in je identificiran za namene DDV v Sloveniji. Davčni zavezanec izkaže obračunani DDV od uvoza blaga v obračunu DDV in plača DDV v roku iz prvega odstavka 77. člena ZDDV-1, če kot prejemnik blaga v trenutku uvoza davčnemu organu v carinski deklaraciji zagotovi vsaj naslednje informacije:

  • svojo identifikacijsko številko za DDV, ki jo izda davčni organ v Sloveniji,
  • davčno osnovo kot je določena v 38. členu ZDDV-1,
  • stopnjo DDV,
  • znesek DDV.

Nadalje je v sedmem odstavku istega člena določeno, da prejemnik blaga, ki nima sedeža v Sloveniji in je identificiran za namene DDV v Sloveniji, izkaže obračunani DDV od uvoza blaga v obračunu DDV, če imenuje davčnega zastopnika, identificiranega za namene DDV v Sloveniji, ki je solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza blaga.

Na podlagi prvega odstavka 3. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – Pravilnik podružnica, prek katere opravlja dejavnost v Sloveniji davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, nastopa v imenu in za račun davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji, pri čemer mora uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svoje ime.

V skladu z drugim odstavkom 4.a člena Pravilnika, v povezavi z drugim odstavkom 4. člena tega Pravilnika, podružnica ne more biti davčni zastopnik tuje osebe.

Kadar kot uvoznik – prejemnik blaga v carinski deklaraciji nastopa podružnica tujega podjetja z naslovom v Sloveniji, gre torej za davčnega zavezanca s sedežem izven Slovenije. Podružnica nastopa v imenu in za račun tujega podjetja, pri čemer mora uporabljati firmo (ime) matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo. V skladu s 683. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 je za vse obveznosti, ki nastanejo s poslovanjem podružnice, odgovorno tuje podjetje z vsem svojim premoženjem. V primeru prenehanja matične družbe, bo posledično prenehala delovati tudi tuja podružnica (683. a člena ZGD-1).

Glede na navedeno se lahko podružnici dovoli obračun DDV od uvoza prek obračun DDV le, če predhodno imenuje davčnega zastopnika, solidarno odgovornega za plačilo.